Skip to content

Privacyverklaring

Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. In het eerste contact geef ik u meer informatie  over de wijze waarop er met gegevens van cliënten wordt omgegaan.

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers  vijftien jaar te bewaren.


Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.


Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.


Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling en een klacht heeft, hoop ik dat u deze met mij kunt bespreken. Indien u het niet met mij persoonlijk wil bespreken, kunt u mijn collega Helena Ruimschotel bellen of mailen (06-41424294 of h.a.ruimschotel@gmail.com). Zij kan hierin een bemiddelende rol spelen. Wanneer u een officiële klacht wil indienen kan dit bij het College van Toezicht van de NVO.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met
Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof
Meike Kruithof, Orthopedagoog-Generalist
Zilverschoon 118c
7322GK Apeldoorn
06-44634542
meike@praktijk-meikekruithof.nl
www.praktijk-meikekruithof.nl