Skip to content

Behandelovereenkomst

U heeft uw kind aangemeld voor hulp bij Meike Kruithof van Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof.

Dit betekent dat ik als orthopedagoog een professionele relatie met jou als 16- of 17-jarige of met u als ouder(s) aan ga. Hierbij is het belangrijk een aantal ‘spelregels’ af te spreken.

logo_nvo_payofflidvan_cmyk
plaatje 4d
Ster 2

Kwaliteitsstatuut GGZ

Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof beschikt over een kwaliteitsstatuut GGZ. Deze kun je inzien op de praktijk, of opvragen via de mail.

Beroepscode

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen ben ik gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze beroepscode kunt u beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een orthopedagoog en de cliënt zich aan dienen te houden. Deze beroepscode kunt u lezen op www.nvo.nl.

Dossiervorming

In het kader van de behandeling van uw kind zal een dossier worden geopend en bijgehouden. Dit dossier is elektronisch en voldoet aan alle veiligheidseisen die aan een EPD gesteld worden. Ouders van kinderen jonger dan 16 jaar en jongeren vanaf 16 jaar hebben recht op inzage in het dossier. In de beroepscode kunt u nalezen wat voor rechten en plichten u en ik hebben ten aanzien van het dossier.

Indien ouders gescheiden zijn en beide gezag hebben, dan hebben beide recht op inzage in het dossier. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de privacy van ouders beschermd wordt. Concreet betekent dit dat u recht heeft op inzage in die delen van het dossier waar gegevens van uw kind opgeslagen liggen. Gespreksverslagen in het kader van ouderbegeleiding zijn door de andere ouder niet in te zien.

Indien u inzage in het dossier wilt, dient u dit aan mij kenbaar te maken en zullen wij hiervoor een afspraak maken.

Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de betaling van de jeugdzorg. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van uw huisarts, kinderarts of het CJG noodzakelijk. Bij een verwijzing door de huisarts of kinderarts zullen wij vervolgens een “verzoek om toewijzing” (VOT) indienen bij het CJG. Dit doen wij na de intake. In de toewijzing wordt aangegeven welk budget (hoeveel minuten) toegekend wordt. U krijgt hiervan een afschrift van de gemeente thuisgestuurd. 

N.B. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren afgezegd worden, worden voor €50,- in rekening gebracht. Deze kosten worden door de gemeente niet vergoed.

Gescheiden ouders

Voor behandeling bij Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof is toestemming van beide ouders noodzakelijk. Indien u uitsluitend ouderbegeleiding wil, kan dit zonder toestemming van de andere ouder. In dit traject zal uw kind zelf dan niet betrokken worden. Indien uw kind het eerste gesprek mee komt, is voorafgaand aan dit gesprek schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders noodzakelijk. Hiervoor kunt u mij per mail om een nog in te vullen behandelovereenkomst vragen.

Sterretjes
Sterretjes 2

Meldcode

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben. Een meldcode helpt een professional zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Stap 1 is dit bespreekbaar te maken met zowel de cliënt als de ouders. Voor de vervolgstappen zie www.augeo.nl/nl-nl/themas/meldcode/. Het doorlopen van de stappen hoeft niet per definitie te leiden tot een melding.

Identificatie plicht

Sinds 1 juni 2009 geldt er in Nederland een wettelijke identificatieplicht in de zorg. De identificatieplicht is bedoeld om fraude te voorkomen. Het betekent dat ik van de betrokkenen naast het BSN ook een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart moet opslaan in de administratie. Wij moeten een scan van het ID van uw kind aan het dossier toevoegen.

AVG

In het kader van de wet op de privacy heeft Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof gekozen om veilig te mailen via cliëntenlogin (zie contact). App-contact mag uitsluitend gebruikt worden voor het maken van afspraken. Ten behoeve van behandeling of onderzoek kan het nodig zijn om gegevens en testresultaten beveiligd online te verwerken.

Toestemming

Bij de behandeling (of onderzoek) van kinderen is het belangrijk om informatie uit te wisselen met anderen. Denk hierbij aan contact met school, een huisarts of andere betrokkenen. Hiervoor dienen beide ouders toestemming te geven. Logischerwijs zal altijd eerst met u als ouders (of 16+ jarige) overlegd worden, alvorens informatie uitgewisseld wordt.

Indien u van vergoede zorg gebruik wil maken zal de Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof na de intake een VOT indienen bij het CJG en gaan de facturen naar uw gemeente. Concreet betekent dit dat de naam, adresgegevens en BSN van uw kind bekend zijn bij zowel het CJG als uw gemeente, alsmede het toegewezen budget (zie vergoedingen en betalingsvoorwaarden).

Neem contact op met Meike